Exportní cena DHL pod záštitou agentury Czechtrade
Exportní země českých vývozců se razantně nemění
Ptáme se

Exportní země českých vývozců se razantně nemění

Současná dynamika vývoje českého exportu ukazuje, že zažíváme zlaté období. Jeho nástup podpořily jednak zahraniční investice do výrobních jednotek na našem území a jednak kurzové oslabení české koruny, říká Jan Procházka, předseda představenstva a generální ředitel EGAP.

Pojišťovna EGAP se věnuje pojištění rizik spojených s exportem. S čím vším českým vývozcům můžete pomoci?

Naše pojišťovna pomáhá českým exportérům především na trzích, které jsou pro komerční pojišťovny příliš rizikové. Obecně to znamená, že pojišťujeme především do zemí mimo Evropskou unii nebo pohledávky s delšími splatnostmi. Kvůli mezinárodním pravidlům, kterými se musíme řídit, můžeme v EU a zemích OECD pojišťovat jen obchody, které mají splatnosti delší než dva roky. Na jiných trzích ovšem tato omezení neplatí. Například v Rusku nebo na Ukrajině můžeme pojistit i faktury s 30denní splatností. Nejsme ale pojišťovnou pouze velkých obchodů, pojišťujeme faktury již od hodnoty 100 tisíc korun, rádi pomůžeme jak malým podnikům, tak i těm velkým, a to z jakéhokoliv odvětví. Důležité pro nás je, aby projekt, či obchod, se kterým za námi exportér přijde, dával ekonomický smysl. Pro malé a střední podniky máme zjednodušenou schvalovací proceduru, abychom jejich obchody pojistili s co nejmenšími administrativními nároky. Naše pojistné produkty kopírují vývoj obchodního případu – pojišťujeme tedy záruky za nabídku, za akontaci, předexportní financování výroby, výrobní riziko, vývozní úvěr/faktura, záruky za zádržné, za dobré provedení a také investice v zahraničí.

O jaké vaše služby je mezi exportéry největší zájem?

Co se objemu týče, tak za poslední dva roky je to především pojištění investic v zahraničí a pojištění odběratelských úvěrů. Co do počtu smluv potom dominuje pojištění krátkodobého dodavatelského úvěru, včetně bankovního financování dodavatelského úvěru. Trvalý zájem mají banky o pojištění bankovních záruk vystavovaných za české vývozce (zejména akontačních a za řádné provedení), které EGAP pojišťuje do celého světa včetně zemí Evropské unie. Pojištění investic představující ochranu českých investorů proti teritoriálním rizikům je poptáváno zejména do zemí se zvýšeným teritoriálním rizikem, tj., od třetí kategorie výše na sedmi stupňové škále hodnocení rizikovosti zemí dle OECD. Pojištění úvěrů na investice je poptáváno spíše ad hoc, když se objeví zajímavá zahraniční investiční příležitost, na kterou českými investorům nestačí vlastní finanční zdroje. Kromě tradičního Ruska a zemí SNS roste poptávka po pojištění do afrických zemí, ale rovněž i do Asie. Jedná se o různá odvětví, ať energetiku nebo zdravotnictví nebo kusové dodávky různého zboží a technologií.

Zaměřujete se na tržně nepojistitelná politická a komerční rizika. Co v současnosti vnímáte jako hlavní rizika tohoto druhu?

Vezmu to trochu z větší šíře. Každý stát, který se zapojuje do mezinárodního obchodu, má instituci obdobnou EGAP, která podporuje vývozce ze své země. A to tak, že některá rizika, která mohou vést k neplacení exportních úvěrů, převezme, a tedy pojistí. V případě neplacení odběratelem je pak vývozci nebo financující bance odškodní. Aby si mezi sebou exportní země s obdobnými „EGAPy“ v pojišťování rizik bezhlavě nekonkurovaly, existují pravidla zemí OECD a zemí EU. Ta například stanovují minimální ceny pojištění anebo zakazují institucím našeho charakteru (říká se jim ECA = Export Credit Agency) pojišťovat vývozy se splatností pohledávek do dvou let ve vyspělých zemích, jako jsou například státy EU, USA, Austrálie a další. Na druhou stranu, pokud se ukáže, že komerční pojištění systémově selhává a neposkytuje dostatečné krytí, například v současné době jde o vývozy do Řecka, jsou uplatňovány výjimky, které umožní pojištění prostřednictvím ECAs i pro pohledávky se splatností do dvou let. No a pokud bych měl nad rámec tohoto vymezení zmínit největší rizika, pak platí, že díky globalizaci obchodu se rizika neplacení, ať už z komerčních nebo politických příčin, nevyhýbají ani vyspělým zemím a musíme je pečlivě hodnotit na všech kontinentech. V současnosti musíme opatrně hodnotit vývoj v regionu Asie, který má i přesah do jiných částí světa, jakým je například Afrika. Musíme zvážit i takové scénáře ekonomického vývoje, které naznačující poklesy dynamiky růstu a růst zadlužení regionu a dopady na mezinárodní obchod.

Jak byste zhodnotili momentální situaci českého exportu?

Z pohledu dynamiky vývoje českého exportu zažíváme nyní zlaté období, jehož nástup podpořily jednak zahraniční investice do výrobních jednotek na našem území a jednak kurzové oslabení české koruny. Loni jsme jako stát v objemu exportu překročili hranici 4 biliónů korun. Směřování exportu do zemí se nijak razantně nemění, stále s více než 80 procenty dominuje EU a nijak významně neroste podíl jiných zemí. A to ani těch pro nás celkem tradičních, jako je Rusko. Vývozcům už nebude nadále pomáhat oslabená koruna, cena práce se bude zvyšovat rychleji kvůli nedostatku pracovníků na trhu, a tak se pro udržení dynamiky exportu musí odehrát kvalitativní posun v oblasti zaměření vývozců na vývozy s vyšší přidanou hodnotou. V poslední době se ale zdá, že vývozci tím nejsou zcela zaskočeni a připravují se na tuto změnu. Můžeme to pozorovat zejména v segmentu malých a středních firem, které jsou schopny pružně reagovat na změny podmínek na trhu. Jejich reakce jsou různé a hledají odpovědi na nové podmínky třeba ve vyšším stupni robotizace, v inovacích nebo ve vývozu nápadů a služeb. Tady bych zmínil nedávný úžasný úspěch ve vývoji a prodeji počítačové hry Kingdome Come: Deliverance, která propaguje Českou republiku a má i edukativní charakter. V EGAP se snažíme být nápomocni podobným exportním úspěchům. Právě v oblasti našich služeb pro malé a střední podnikatele se budeme muset učit být stále více flexibilní a reagovat rychleji na jejich potřeby v pojišťování rizik nezaplacení vývozu.

Co je podle Vás pro úspěch na zahraničních trzích klíčové?

Záleží na tom, o jaká teritoria se jedná. Do EU, kde neexistují tarifní ani netarifní bariéry obchodu, je zejména potřeba mít kvalitní výrobek za konkurenceschopnou cenu. Naopak pro možnost se vůbec dostat do teritorií jako jihovýchodní Asie, Rusko a ruskojazyčná teritoria nebo Latinská Amerika, je zejména podstatné navázat a udržovat osobní vztahy s odběratelem a případně i státními a municipálními orgány. Navázání kontaktu pouze přes internet nebo e-mail v těchto zemích příliš nefunguje. A kromě technologicky vyspělého výrobku se ukazuje jako nezbytné mít i nabídku konkurenceschopného financování, často právě díky pojištění EGAP.

Vydává Agentura Helas

Archiv zpravodajů

© code&design VosK 2013