Exportní cena DHL pod záštitou agentury Czechtrade
Přístup lidí k ochraně životního prostředí se zlepšuje
Ptáme se

Přístup lidí k ochraně životního prostředí se zlepšuje

Téma ochrany životního prostředí v oblasti vodního hospodářství je stále aktuálnější. Firmy otázku vody také řeší více než kdy dříve, říká v rozhovoru Michaela Povýšilová, ředitelka společnosti TECHNOAQUA s.r.o.

Můžete prosím představit vaši společnost?

TECHNOAQUA s.r.o. je společnost zabývající se dodávkami a servisem přístrojů i kompletních řešení pro měření kvality a kvantity vody. Zároveň provádíme i instalace, školení a poskytujeme poradenství v oblasti vodního hospodářství. Náš sortiment zahrnuje vzorkovače, průtokoměry, měřící sondy pro různé fyzikálně-chemické parametry jako je například pH, vodivost, zákal a další, analyzátory, srážkoměry a monitorovací stanice. Našim mottem je „Pro každé měření, to správné řešení“. Proto dodáváme špičkové produkty od světových výrobců. Naše firma je výhradním zastoupením pro Českou a Slovenskou republiku čtyř producentů. Amerických firem Teledyne Isco, Eureka Water Probes, francouzské AQUALABO Group a německé firmy Trios. Jak je řečeno v našem mottu, z našeho portfolia vybíráme pro naše zákazníky optimální řešení a přístrojovou techniku pro měření kvality a kvantity jednotlivých typů vod.

Kdo jsou vaši zákazníci?

Obecně řečeno veškeré firmy, které nějakým způsobem nakládají s vodami. Jsou to především podniky vodovodů a kanalizací, podniky povodí, průmyslové podniky, výzkumné organizace, vysoké školy a mnohé další subjekty. Za ta léta by to byl dlouhý seznam.

Cílem vaší firmy je prostřednictvím svých produktů podpořit rozvoj odvětví, které napomáhá ochraně životního prostředí. Jak se vám to daří?

Tento cíl se nám daří plnit myslím dobře. Částečně nám k tomu pomáhá legislativa, ale také je vidět, že se přístup lidí k ochraně prostředí, ve kterém žijí, mění k lepšímu. Přístrojová technika, kterou dodáváme, slouží pro monitoring vod. Naměřená data jsou v přístrojích ukládána, a tudíž umožňují následnou kontrolu. Kromě toho veškerá zařízení mohou komunikovat s nadřazenými systémy a ovládat regulační prvky. Pro lepší představu, když by například nějaký podnik chtěl vypustit do recipientu vodu, která neodpovídá kvalitou požadovaným parametrům, přístroje to zaznamenají a mohou na dálku vodu odklonit do retenční nádrže, ze které je pak voda odčerpána a znovu vyčištěna. Organizujeme školení, ale snažíme se i mimo pracovní prostředí vysvětlovat lidem, že není dobré například pouštět dešťovou vodu nelegálně do kanalizace nebo jímku na odpadní vody vyčerpat kamkoliv, mít vlastní studnu, ale splašky pouštět do kanalizačního řádu a podobně. Lidé si často neuvědomují, že si ničí vlastní zdroje pitné vody nebo svým počínáním zvyšují náklady na čištění odpadních vod, což přispívá ke zvyšování cen vodného a stočného. Je to často neznalost souvislostí.

Je téma ochrany životního prostředí v oblasti vodního hospodářství stále aktuálnějším tématem? Řeší ho z vašeho pohledu firmy více, než tomu bylo v minulosti?

Ano, toto téma je velice aktuální. Bez vody totiž lidstvo nemůže existovat. Dříve byla velmi častým tématem na odborném poli otázka povodní. Dnes se situace změnila a nejčastějším tématem je sucho a zabezpečení dostatku kvalitní vody i pro budoucí období. Firmy otázku vody také řeší více než dříve a to z různých důvodů. Nejvýznamnějším aspektem je ve většině případů ekonomičnost provozu. To bývá primárním důvodem pro lepší hospodaření s vodami. V konečném důsledku tato opatření přinášejí i ekologický efekt. Například velké společnosti jsou zpoplatněny za odvádění dešťových vod. Často řešíme dotazy co s tím. První, co přichází, je požadavek na pouhé měření skutečného průtoku. Avšak mnohem lepším řešením často bývá nakládání s těmito vodami na vlastním pozemku, zřízení okrasného a zároveň retenčního rybníku, ze kterého lze zavlažovat zelené plochy v areálu. Díky podobným opatřením je možné minimalizovat poplatky a zároveň zlepšit prostředí. Pochopitelně se firmy také rády pochlubí svým ekologickým přístupem.

Na trhu působíte 12 let. Jak se za tu dobu vaše branže změnila?

Největší posun vidím v přístupu lidí a jejich pohledu na měřicí přístroje. I v běžném životě jsme stále více obklopeni technikou. Dříve pojem“ inteligentní dům“ vzbuzovalo pocit science fiction, ale v současné době chceme vše „on-line“. Pracuji ve vodním hospodářství od roku 1999. V té době bylo měření považováno za zbytečné. Nyní, i díky zpřísňujícím se limitům a důslednější kontrole, je přesné měření téměř nutností. Měřicí přístroje jsou považovány za běžné pomocníky při řízení procesů.

Plánujete v letošním roce pro vaše zákazníky nějaké novinky?

V letošním roce se náš sortiment opět obohatí o nové přístroje, které nám dají možnost rozšířit škálu řešených problémů například o monitoring zdrojů pitné vody. Novinky jsme představili na mezinárodní vodohospodářské výstavě Vodovody a kanalizace 2017 v pražských Letňanech. Zájem návštěvníků z řad odborné veřejnosti byl obrovský, z čehož máme radost a všem děkujeme. V současné době vzniká z veletrhu informační video, kde je i krátké představení laserového průtokoměru, multiparametrálních sond a dalších novinek. Protože chceme jít s dobou, plánujeme přípravu instruktážních videí, které mohou nahradit čtení rozsáhlých manuálů. Chystáme praktické kurzy vzorkování a další akce. Těšíme se z toho, že je o naši práci zájem. Je to pro nás velká motivace.

Vydává Agentura Helas

Archiv zpravodajů

© code&design VosK 2013