Exportní cena DHL pod záštitou agentury Czechtrade
Každý exportní úspěch je inspirací a velmi pozitivním obrazem pro řadu dalších podniků
Ptáme se

Každý exportní úspěch je inspirací a velmi pozitivním obrazem pro řadu dalších podniků

Ptali jsme se Luďka Drnce, obchodního ředitele DHL Express CZ a CEU

Která ze soutěžních kategorií nejvíce obecně vypovídá o stavu českého exportu, a která naopak dává vyniknout individuálním případům, které by jinak zůstaly součástí statistik?

Segment malých a středních podniků hraje v české proexportně zaměřené ekonomice významnou roli, proto právě soutěžící v kategorii Malá společnost a Středně velká společnost jsou těmi, jejichž podnikatelské úspěchy se odráží na výkonnosti české ekonomiky jako celku. Individuálním případům dává vyniknout především nově vyhlášená kategorie Exportní příběh roku, která je novinkou letošního již 18. ročníku DHL Exportní ceny.

Novou kategorií je Exportní příběh roku, který bude sloužit jako inspirace pro ostatní. Zaujal vás již v minulosti osobně příběh některého z exportérů?

Na tuto otázku není snadné odpovědět, neboť každoročně se v rámci Exportní ceny setkávám se zajímavými příběhy českých exportérů. A pokud mám být zcela upřímný, každý exportní úspěch je inspirací a velmi pozitivním obrazem pro řadu dalších podniků, které o expanzi na zahraniční trhy teprve uvažují.

Připravujete nějakou novou službu pro exportéry či další klienty?

DHL Express reaguje na stále silnější pozici malých a středních podniků v české ekonomice a přináší pro ně speciální cenové nabídky, díky nimž se jejich postavení ještě zlepší. Nabízíme celou řadu produktů vytvořených speciálně právě pro malé a střední podniky. Zaslání vzorků produktů do zahraničí, poslání nových katalogů s aktuální nabídkou zahraničním obchodním partnerům či jakýkoliv jiný kontakt se zahraničím, pro který je nezbytné využít logistických služeb. To vše pro naše zákazníky zařídíme, přičemž vždy sledujeme stejný cíl, a to minimalizovat náklady s tím spojené. Protože dobře víme, že každá koruna má pro malé a střední podniky hodnotu zlata. Snažíme se také být našim zákazníkům na blízku, aktuálně tak spouštíme společný projekt se sítí čerpacích stanic Shell. Od května má každý možnost vyzkoušet naše služby na vybraných čerpacích stanicích Shell a objednat si přepravu pro svou zásilku prostřednictvím DHL samoobslužného kiosku. To vše navíc za výrazně nižší ceny.

Co byste doporučil firmám, které o exportu teprve uvažují? Kam se nejprve obrátit?

Takové podniky by vždy měly využít zkušeností firem, které již se zahraničím obchodují a dosahují podnikatelských úspěchů, neboť právě ty jim mohou být dobrým příkladem. Pak jsou to samozřejmě firmy, které poskytují služby podporující export, jako je právě DHL. Fungujeme v oblasti mezinárodní expresní přepravy více než 45 let, de facto jsme obor mezinárodní expresní přepravy vynalezli a troufám si říct, že dokážeme začínajícím exportérům opravdu usnadnit jejich vstup na globální trhy poradenstvím, pokud jde o mezinárodní logistiku a celní služby. Pochopitelně mohu rovněž doporučit kontaktování agentury CzechTrade, která jim poskytne i řadu služeb a poradenství a pomocnou ruku v jejich exportních začátcích.

V kategorii Exportér teritoria byla letos vybrána Latinská Amerika. V čem je tento region pro export specifický?

Jihoamerické země jsou pro české podnikatele velmi pestrými a perspektivními trhy, zároveň se zde musejí často potýkat s ochranářskými opatřeními a prosadit se zde je poměrně obtížné. Přesto vzájemný obchod České republiky s většinou zemí v regionu roste a právě toto teritorium by se mohlo stát náhradou za výpadek vývozu do Ruska, se kterým se momentálně řada exportérů potýká.

Podíl exportu do tohoto regionu je velmi nízký. Bylo by pro český export i ekonomiku výhodné, kdyby bylo procento větší? Jak je to s podílem rizik a příležitostí nenasyceného trhu?

Česká ekonomika potřebuje diverzifikaci, a to jak komoditní v podobě překonání dosavadní závislosti na automobilovém průmyslu, tak geografickou, neboť příliš silná orientace na EU, resp. Německo není pro naši malou ekonomiku výhodná. Z tohoto hlediska je Latinská Amerika zajímavým teritoriem se značně nenasycenými trhy i vysokým potenciálem růstu. O rizicích se v souvislosti s Latinskou Amerikou často hovoří a jistě je nemůžeme podceňovat, avšak ani evropský či asijský kontinent není v tomto ohledu v současné době úplně bez rizika.

Jednotlivé země Latinské Ameriky se co do ekonomické i politické situace značně liší. Mohou i politicky nestabilní státy s rizikem vyvlastnění ukrývat nečekanou příležitost? Nebo byste doporučil raději se jim vyhnout?

I přes rozdílné politicko-ekonomické modely a vnitropolitické výkyvy se země zapojují do integračního procesu, což je velmi pozitivní krok k úspěšnému vyjednávání s Evropskou unií. Uzavřená strategická partnerství mezi EU a zeměmi Latinské Ameriky tak otevírají nové příležitosti i pro české exportéry. A pokud jde o mé doporučení, pak samozřejmě hledat nová odbytiště a být připraven do určité míry riskovat. Bez toho nelze dosáhnout větších úspěchů.

Je v latinskoamerických zemích větším rizikem změna politiky vlády, nebo působení partyzánských či zločineckých polovojenských organizací?

O působení takových organizací se my v Evropě dozvídáme často jen z médií, která mají moc informace upravovat k obrazu svému, a vytvořit si tak vlastní nezávislý názor na tamní situaci není snadné. Jsem však přesvědčen, že i v tomto ohledu se situace v Latinské Americe výrazně zlepšuje.

Která z latinskoamerických zemí je pro export jednoznačně nejzajímavější z hlediska ekonomické a politické stability?

Pro Evropu je hlavním a pevným strategickým partnerem Brazílie. Ta je zároveň jednou z prioritních zemí pro český export definovanou v Exportní strategii České republiky pro období 2012 až 2020. A je to především právě z důvodu její ekonomické atraktivity, ale také díky poměrně silné politické stabilitě. Další zajímavou destinací je pak např. Chile, což je v současnosti asi nejvyspělejší latinskoamerická ekonomika.

A ve kterých zemích je největší potenciál z hlediska exportních příležitostí pro české vývozce?

Česká republika je v Latinské Americe v některých sektorech již nyní významným partnerem a je nutné tuto pozici i dále posilovat. Potenciál spatřuji například v brazilském leteckém průmyslu, ale také v prohlubování již stávající spolupráce na projektech v oblasti energetiky v Chile, Uruguayi, Panamě či Brazílii. V neposlední řadě jsou to ale i dodávky zdravotnické techniky či technologií pro zemědělství, potravinářský sektor či oblast ochrany životního prostředí.

Ovlivňují export do tohoto regionu nízké ceny ropy?

Ano, ceny ropy hrají v případě exportu do Latinské Ameriky důležitou roli, a to hned dvojím způsobem. Není to totiž jen klesající cena přepravy, co stimuluje český export, ale je to také snaha jihoamerických ekonomik závislých na vývozu ropy diverzifikovat výrobu a snížit tak nebezpečnou závislost na vývozu komodit se značně volatilní cenou. A právě využití dovezených technologií i zahraniční spolupráce v rámci dodavatelsko-odběratelských vztahů je tou správnou cestou, která samozřejmě pozitivně ovlivňuje export do tohoto regionu.

Je výhodné, když exportéři v rámci exotického regionu spolupracují, nebo je to například u celních bariér v Brazílii naopak větší a obtížněji stravitelné „sousto“ pro systém?

Vysoké celní zatížení i další ochranářská opatření jsou překážkou pro výraznější obchodní spolupráci s Brazílií, nyní se však chystá jejich částečné snížení a i pokračující vyjednávání Brazílie s Evropskou unie slibuje další uvolňování vzájemného obchodu. Spolupráce českých exportéru v případě exotických regionů je podle mého názoru vhodná a v měřítku českých podniků nepředstavuje taková spolupráce větší problém.

Jakým způsobem exportérům v regionu pomáháte?

Společnost DHL se jako přední mezinárodní poskytovatel logistických služeb může pyšnit označením „Logistická společnost pro celý svět“, neboť naši globální síť tvoří téměř 4 tisíce poboček ve více než 220 zemích a územích. Konkrétně v Latinské Americe působí DHL již déle než 34 let, a tak našim zákazníkům nabízíme nejen aktivní přítomnost v regionu, ale také znalost místních trhů i mnohaleté zkušenosti. Zejména pak v oblasti celní problematiky můžeme českým exportérům poskytnout opravdu cenné know-how, ať už v obecné rovině nebo přímo konzultací nad konkrétní vývozní komoditou přímo u našich kolegů v dané zemi.

Mají české firmy nebo výrobky v regionu dobré jméno?

Závěry celé řady tržních průzkumů jsou důkazem, že české výrobky mají v regionu Latinské Ameriky velmi dobré jméno. Zejména v Brazílii se čeští exportéři těší skvělé pověsti. Jako příklad mohu uvést úspěšné investiční celky v oblasti stavebnictví či energetiky, dále dodávky zdravotnické techniky a technologií pro zemědělství či potravinářský sektor.

Co říkáte na zprávu, že ministerstvo průmyslu a obchodu přijalo záštitu nad slavnostním galavečerem?

Za tento krok jsem velice rád, neboť to dokládá důležitost celého projektu Exportní ceny DHL Unicredit. Jako zakladatelé jsme hrdí na to, že si tento projekt vydobyl za dobu své existence takto významné postavení v oblasti podpory exportních aktivit českých podnikatelů i jejich zviditelnění.

Vydává Agentura Helas

Archiv zpravodajů

© code&design VosK 2013