Exportní cena DHL pod záštitou agentury Czechtrade
Byl vyhlášen 18. ročník soutěže Exportní cena DHL UniCredit
Aktuality

Byl vyhlášen 18. ročník soutěže Exportní cena DHL UniCredit

EXPORTNÍ CENA DHL UNICREDIT LETOS CÍLÍ NA LATINSKOU AMERIKU

Byl vyhlášen již 18. ročník soutěže Exportní cena DHL UniCredit, ve které budou vyhodnoceny nejlepší české malé a středně velké exportní společnosti. V soutěži založené společností DHL Express jsou každoročně porovnány úspěchy exportérů v kategoriích Malá společnost a Středně velká společnost. V kategorii Exportér teritoria byla letos vybrána Latinská Amerika. Také letos probíhá soutěž pod záštitou vládní agentury CzechTrade.

„V dnešní době nejisté ekonomické situace je každý další rok pro všechny firmy velkou výzvou. A to nejen v udržení úspěchu a svého tržního podílu, ale i v dosahování nastavených cílů, které jsou rok od roku náročnější. Již několik let nepochybuji o významném vlivu našich českých exportérů, proto věřím v naprostou nezbytnost jejich motivace a oceňování. Těším se, že i letošní ročník Exportní ceny DHL UniCredit bude překračovat své cíle a již dosažené úspěchy,“ komentuje Luděk Drnec, obchodní ředitel DHL Express CZ a CEU.

V soutěži letos přibude i druhá CzechTrade kategorie. Stávající kategorii Nejúspěšnější klient CzechTrade doplní Exportní příběh roku. „Za úspěchem malých firem v zahraničí se často skrývá zajímavý příběh. Cílem kategorie Exportní příběh roku je tyto příběhy přiblížit veřejnosti, aby sloužily jako inspirace a podnět pro další nadějné exportéry,“ vysvětluje novou kategorii Radomil Doležal, generální ředitel agentury CzechTrade.

„Export do Ruska i celého postsovětského prostoru se zejména vlivem politicko-ekonomické situace snížil na 180 miliard korun a nadále bude mít spíše klesající tendenci. Čeští exportéři však Rusko rozhodně opouštět nehodlají, každopádně musí hledat nová odbytiště – takovým může být doposud méně prozkoumaná Latinská Amerika. Tamní trhy zdaleka nejsou nasycené a potenciál růstu je zde především v energetice a důlním průmyslu obrovský. Pro exportéry jde o velice různorodé teritorium. Například Mexiko je importu otevřené a Brazílie naopak tradičně protekcionistická. České firmy mají v Latinské Americe dobré renomé a UniCredit Bank je díky spolupráci s ostatními lokálními finančními institucemi ve všech klíčových cílových zemích dokáže výrazně podpořit,“ říká Jiří Flégl, manažer strukturovaného exportního financování UniCredit Bank.

„Malé a střední firmy jsou katalyzátory růstu ekonomiky a jejich flexibilita a inovativní činnost jsou často motorem významných změn vývoje v odvětvích. V malé a otevřené ekonomice ČR je přitom pro malé a střední firmy důležité růst nejen na tuzemském trhu, ale i na trzích zahraničních. V letošním ročníku exportní ceny bude naše společnost Coface, jako její odborný garant, více sledovat a komentovat hodnocení vývoje odvětví vítězných firem z pohledu jejich šancí a hrozeb. Bude nás tedy například zajímat, zda zlepšení situace ve stavebnictví již vytváří více příležitosti a méně hrozeb, nebo jestli automobilový průmysl je na vzestupu globálně nebo jen regionálně,“ doplňuje Martin Růžička, Country Manager Coface Czech, zástupce odborného poradce soutěže.

„Našim cílem pro letošní rok je vytvořit platformu exportního networkingu a mentoringu současných exportérů směrem k firmám, které teprve o exportu uvažují“, konstatuje partner NSG Morison Petr Šíma. “Jakožto poradenská firma víme, že zkušenosti a kontakty jsou to nejcennější, co lze získat. Hodláme využít asociace Morison International, která má členy po celém světě. Strategií NSG Morison pro letošní ročník je zaměření se na Exportní vzdělávání všech podnikatelů, především těch, kteří mají těžkosti s nastartováním nebo rozvojem exportu,“ uzavírá Petr Šíma.

„Exportní cena dávno překročila myšlenku projektu, ve kterém firmy mezi sebou jen soutěží,“ říká Helena Kohoutová, pořadatelka Exportní ceny DHL Unicredit. „Všichni zúčastnění exportéři mají díky své registraci v projektu přístup k řadě podnikatelských benefitů. Dostávají se do registru exportérů umožňujícího efektivní komunikaci, získávají příležitost se účastnit neformálních exportních setkání či sdělit svůj podnikatelský příběh prostřednictvím médií. A právě jejich podnikatelský příběh bude sloužit jako inspirace v nové soutěžní kategorii Exportní příběh roku.“

Kritéria soutěže:

Do EXPORTNÍ CENY DHL UNICREDIT se mohou přihlásit vývozci, kteří splňují podmínky vlastnictví a hranici minimálního vývozu. Základní hodnocení vývozců vychází z indexu vypočítaného jako násobek meziročního růstu exportu (rok 2013 a rok 2014) a podílu exportu na obratu firmy. Na základě získaných výsledků jsou společnosti rozděleny do kategorií a je určeno jejich konečné pořadí v soutěži.

Soutěžní kategorie:

Malá společnost – kategorie je určena malým firmám s maximálním počtem 50 zaměstnanců a obratem do 300 milionů korun. Podíl zahraničního vlastníka ve firmě nesmí přesáhnout 49 %, objem exportu v roce 2013 musel být minimálně 100 tisíc korun a další podmínkou je, že společnost vznikla před 1. lednem 2013.

Středně velká společnost - kategorie je určena středně velkým firmám s maximálním počtem 250 zaměstnanců a obratem do 1,5 miliardy korun. Ani zde nesmí podíl zahraničního vlastníka společnosti přesáhnout 49 %, objem exportu musel v roce 2013 činit minimálně 100 tisíc korun a datum vzniku společnosti musí předcházet 1. lednu 2013.

Globální exportér – kategorie vybírá nejúspěšnějšího exportéra z malých a středních společností, kde podíl zahraničního vlastníka nepřesáhnul 49%. Hodnotí se počet států, do kterých společnost exportuje. Objem exportu do každého uvedeného státu musel v roce 2014 činit minimálně 100 tisíc korun. Za stát se pro tyto účely považuje členský stát Organizace spojených národů.

Exportér teritoria – kategorie vybírá nejúspěšnějšího exportéra z malých a středních společností podle průměrné složené míry růstu CAGR (Compoud Annual Growth Rate) zjišťované za poslední tři roky. Výsledná hodnota ukazatele vypovídá o tom, jakou má export do teritoria dynamiku růstu. Letošním soutěžním teritoriem byla zvolena Latinská Amerika.

Nejúspěšnější klient CzechTrade – kategorie je určena klientům CzechTrade, kteří za poslední rok deklarovali více než jeden úspěšný exportní případ podpořeného vývozu. Hodnotí se celkový objem realizovaného obchodu.

Exportní příběh roku - kategorie je určená klientům CzechTrade. Konzultanti agentury vybírají klienta s nejzajímavějším příběhem uskutečněného exportu, který může inspirovat další firmy ke vstupu na zahraniční trhy.

Více informací o soutěži naleznete na www.exportnicena.cz. Slavnostní vyhlášení vítězů Exportní ceny DHL UniCredit proběhne 26. listopadu 2015 v Praze pod patronací Ministerstva průmyslu a obchodu.

Dalšími partnery jsou: ASMP ČR, Kompass, Vodafone, Zátiší Group a Dilmah. Pořadatelem je Agentura Helas.

Prezentace

Vydává Agentura Helas

Archiv zpravodajů

© code&design VosK 2013